2023 yılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğindeki usulsüzlük cezası, fazla çalışma ücreti, gümrük vergilerinin geri verilmesi limitleri hakkında

2023 yılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğindeki usulsüzlük cezası, fazla çalışma ücreti, gümrük vergilerinin geri verilmesi limitleri hakkında

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2022 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ yayımlanmış olup buna göre uygulanacak tutarları aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası: 523,00 TL

Fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 TL, diğer işlemler için 113,67 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 TL, diğer işlemler için 178,66 TL 

 

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) (17.12.2022 t. 32046 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no 542) ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olduğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241nci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500ncü be 584ncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3- (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 TL, diğer işlemler için 113,67 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 TL, diğer işlemler için 178,66 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4- (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 1.654.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL,

b) 584ncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL,

olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP