İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) (24.03.2020 t. 31078 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) (24.03.2020 t. 31078 s. R.G.)

MEVZUATI İNDİR

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) (24.03.2020 t. 31078 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Kayda alma MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir. İthalat MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur. Başvuru MADDE 4 – (1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’te yer alan Kayıt Belgesi başvuru formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir. Başvurunun sonuçlandırılması MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır. (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir. Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler MADDE 6 – (1) Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 (kırk beş) gündür. Bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz. (2) Kayıt Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez. (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. (4) Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Tarım İzleme Komitesi MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9) çerçevesinde daha önce teşkil edilmiş olan Tarım İzleme Komitesi (Komite) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunur. Yürürlükten kaldırılan tebliğler MADDE 8 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır: a) 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5). b) 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8). c) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1). ç) 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8). d) 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2). e) 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4). Yürürlük MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 45 inci gün yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. EKLER  EK I - KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ  EK II - KAYIT MERKEZLERİ  EK III KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU EK I KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ G.T.P. Eşyanın Tanımı 0703.20 Sarımsaklar 0712.90.90.00.11 Sarımsak 0801.31.00.00.00 Kabuklu 0801.32.00.00.00 Kabuksuz 0802.11 Kabuklu 0802.12 Kabuksuz 0802.31.00.00.00 Kabuklu 0802.32.00.00.00 Kabuksuz 0803 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş) 0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg'yi geçmeyen hazır ambalajlarda) 0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg'yi geçmeyen hazır ambalajlarda) 0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar 0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 0904.21.10.00.00 Tatlı biberler 0904.21.90.00.11 Kırmızı biber 0904.22.00.00.11 Kırmızı biber 1202.30.00.00.00 Tohumluk olanlar 1202.41.00.00.00 Kabuklu 1202.42.00.00.00 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) 1204.00.90.00.00 Diğerleri 1205.10.90.00.00 Diğerleri 1205.90.00.00.00 Diğerleri 1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar 1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar 1206.00.91.00.19 Diğerleri 1206.00.99.00.19 Diğerleri 1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 2008.11 Yer Fıstığı EK II KAYIT MERKEZLERİ MERKEZ ADI ADRESİ İLETİŞİM BİLGİSİ Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) (Koordinatör) Atatürk Cad. No: 382 Alsancak /İZMİR Tel: (232) 488 60 00 Faks:(232) 488 61 00 E-posta: eib@ieib.org.tr Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 33120 Yenişehir/MERSİN Tel: (324) 325 37 37 Faks: (324) 325 41 42 E-Posta: info@akib.org.tr Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (BAİB) Topçular Mah. Aspendos Bulvarı No: 163 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 505 10 00 Faks: (242) 505 10 10 E-posta: baib@baib.org.tr Denizli İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (DENİB) Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 20140 Pamukkale/ DENİZLİ Tel: (258) 274 66 88 Fax: (258) 274 72 22 E-Posta: denib@denib.gov.tr Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (DAİB) Cumhuriyet Cad. Eren iş Merkezi No:98 Kat:4-5 ERZURUM Tel: (442) 214 11 85 Fax: (442) 214 11 89 E-Posta: daibarge@daib.org.tr Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (DKİB) Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası Kat:3 TRABZON Tel: (462) 326 16 01 Fax:(462) 326 94 01 / 02 E-Posta: dkib@dkib.org.tr Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 Şehitkâmil / GAZİANTEP Tel: (342) 211 05 00 Faks: (342) 211 05 09 E-posta: gaib@gaib.org.tr İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna/İSTANBUL Tel: (212) 454 05 00 Faks: (212) 454 05 01 E-posta: iib@iib.org.tr İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (İTKİB) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL Tel: (212) 454 02 00 Fax:(212) 454 02 01 E-posta: info@itkib.org.tr Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (KİB) Atatürk Bulvarı No: 19/E GİRESUN Tel: (454) 216 24 26 Faks: (454) 216 48 42 E-mail: kib@kib.otg.tr Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya / ANKARA Tel: (312) 447 27 40 Fax: (312) 446 96 05 E-posta: info@oaib.org.tr Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad.No: 11 16215 Nilüfer/ BURSA Tel: (224) 219 10 00 Fax: (224) 219 10 90 E-Posta: uludag@uib.org.tr EK III KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU TİCARET BAKANLIĞI (…………………………………………….……………….. Genel Sekreterliğine) Tarih: ..../.../.... Dilekçe ve Taahütname : İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin 2020/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Bilgileri ve gereği arz olunur. İmza ve Kaşe İsim- Unvan İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER Adı/Ünvanı: Adresi: Tel: Faks: E-posta: Vergi dairesi: Vergi numarası: Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu: BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE) Adı/Ünvanı: Adresi: Tel: Faks: E-posta: Vergi dairesi: Vergi/T.C. kimlik numarası: Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu: İHRACATÇI KAYIT NO: (Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz) KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER: 1) Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.) 2) Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır. 3) Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu (bir)1 yıl süre ile geçerlidir. Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. 4) Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu her başvuruda aranır. İTHALATÇI BİLGİ FORMU Firma Ünvanı: Vergi Numarası ve Vergi Dairesi: Adresi: Telefonu ve Faksı: E-posta: Ortaklara ait bilgiler:*** SIRA NO TC KİMLİK NO* / UYRUK** ADI SOYADI HİSSE PAYI (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için *** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük hisse payına sahip 10 ortağa ilişkin bilgiler verilecektir. TEK DÜZEN HESAP NO HESAP ADI C.Y.- 4 C.Y.- 3 C.Y.- 2 C.Y.- 1 CARİ YIL (C.Y.) 620 Satılan Mamul Maliyeti 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 600 Yurt İçi Satışlar 601 Yurt Dışı Satışlar 611 Satış İndirimleri 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 690 Dönem Karı/Zararı 691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 720 Direkt İşçilik Giderleri - İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı - İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları) - İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları) Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN ADI SOYADI İMZASI VE MÜHRÜ Belge no: İHRACATÇI KAYIT FORMU EXPORTER REGISTIRATION FORM Legal Title* Business Title** Address*** 1. Line Address 2. Line Address 3. Line City State/Province/Region ZIP Country Phone Number Fax Number URL E-mail Tax Authority Tax Registry Number Number of Employee (Yearly average) Total Sales in USD (last year) Year of Establishment Legal (Corporate) Status International quality certificates owned and their registry numbers Countries products are exported to Export country(ies) Product(s) I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable. Name, surname and title in the company Company stamp and sing of the authorized person *The title that company is registered to. **The title appears on invoice. ***Legal address that headquarters is legally registered MADDE BİLGİ FORMU PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER PROFORMA/TİCARİ FATURA NO. VE TARİHİ: G.T.İ.P. (12'li) EŞYANIN TANIMI BRÜT AĞIRLIK KG FOB FİYAT CIF FİYAT MENŞE ÜLKE ADI 

whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP